Kosztorysy

Wykonuję wszelkie rodzaje kosztorysów branży drogowej korzystając z liencjonowanego programu z pełną bazą katalogową i cenową.

Jednym słowem:

Przedmiar robót zestawienie ilości przewidywanych do wykonania robót wraz z ich opisem, sporządzone na etapie projektu czyli przed wykonaniem robót. Przedmiar nie zawiera cen lecz jest podstawą do sporządzenia kosztorysu.
Obmiar robót zestawienie ilości faktycznie wykonanych robót
(po wykonaniu robót) - również nie zawiera cen.
Kosztorys jest to dokument określający ilość robót i ich cenę.
Kosztorys inwestorski jest wykonany na podstawie przedmiaru robót (przez projektanta, niezależnego kosztorysanta) na zlecenie inwestora. Określa szacunkowe koszty wykonania robót. Jest pomocny dla zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie robót oraz do celów porównawczych.
Kosztorys ofertowy jest sporządzany przez - oferenta (wykonawcę robót) na bazie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego.
Kosztorys zamienny może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonej
w umowie i jest przygotowany przez wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót.
Kosztorys powykonawczy jest sporządzany po wykonaniu robót i stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za rzeczywiste wykonane roboty.
Projekty
Kosztorysy
Wizualizacje
Nadzory
Organizacja ruchu
Przepisy
Zarządzanie drogami
Ewidencja dróg
Zajęcie pasa drogowego
Realizacje
Drogowskaz
Copyright © 2007-2020 Andrzej Madaj